کمیسر مستقل مانیتوبا در مورد افزایش دستمزد سیاستمداران تصمیم خواهد گرفتوضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید