چگونه این مهاجر در اولین سفر خود با قایق رانی “مانند یک کانادایی واقعی” احساس کرد
اولین تجربه در دریاچه کانو چالشی منحصر به فرد ایجاد کرد و زندگی او را تغییر داد.

دیدگاهتان را بنویسید