پیش نویس NHL حول محور مکلین سلبرینی می چرخد ​​که ابتدا به The Sphere می رود
آناهیم اولین شگفتی را با بردن اوشاوا به جلو بکت سنکه با انتخاب سوم انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید