ناامیدی در هواست: برای بسیاری از رای دهندگان، بحث بایدن و ترامپ به این معنی است که یک تصمیم دشوار حتی دشوارتر شده است.
واشنگتن (AP) – پس از مناظره ریاست جمهوری هفته گذشته، ممکن است این تصور را شنیده باشید که رای دهندگان بین یک درخت و یک درخت گیر کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید