محکومیت دونالد ترامپ برخی از اعتمادها را بازگردانده است. اما نبرد برای نجات دموکراسی آمریکا با پیروزی فاصله زیادی دارد
هیئت تحریریه استار می نویسد: «این واقعیت که حکم روز پنجشنبه می تواند به پاورقی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری تبدیل شود، گواهی بر قدرت ترامپ در عادی سازی موارد منفور است.

دیدگاهتان را بنویسید