سینمای محبوب Revue دستوری برای توقف اخراج برنامه ریزی شده دریافت می کند
گرانت اویستون، رئیس هیئت مدیره می گوید این حکم به تئاتر رونسوالس اجازه می دهد تا از اول جولای تا زمان برگزاری دادگاه باز بماند.

دیدگاهتان را بنویسید