آنچه می توانیم از از دست دادن سنت آن یاد بگیریم
هیئت تحریریه استار می نویسد: “بیایید این احساس از دست دادن را به خاطر بسپاریم و اجازه دهیم اهمیت حفاظت از میراث خود را به دولت ها در تمام سطوح یادآوری کنیم.”

دیدگاهتان را بنویسید