مادری ادعا کرد که پسرش در مدرسه جان فیشر TDSB در معرض نژادپرستی ضد سیاهپوستان قرار گرفته است. این چیزی است که تحقیقات هیئت مدرسه نشان داد
یافته های TDSB یک سال و نیم پس از شکایت اصلی که منجر به فرستادن مدیر مدرسه، معاون و یک معلم به خانه شد تا تحقیقات انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید