کارهای دونالد ساترلند منعکس کننده طیف کاملی از آنچه ما را انسان می سازد
هیچ کس نمی تواند به اندازه ساترلند ماهیت انسان را بدون هوش و ذکاوت و حماقت و نبوغ انسانی، ظلم و همدردی دقیق درک کند.

دیدگاهتان را بنویسید