پنج کانادایی با بیش از 500 سال سابقهروزنامه کانادایی ماه گذشته با بیش از 11000 صد ساله کانادایی و خانواده هایشان مصاحبه کرد. اینها بخشی از داستان های آنهاست.

“آنها باید پزشکان را به نایروبی می بردند”

دیدگاهتان را بنویسید