نامه ای که دانشکده حقوق TMU را متلاشی کرد، صرف نظر از قصد دانشجویانی که آن را امضا کردند یا یافته های یک قاضی بازنشسته، ضد یهود بود.
مک دونالد از نظر قانونی این حق را داشت که به این نتیجه برسد که برخی از دانشجویان قصد ضدیهودی ندارند، اما او از نظر قانونی این حق را نداشت که به این نتیجه برسد که نامه ضد یهود نیست. قانون مدت‌هاست که تشخیص داده است که گفتار می‌تواند ضد یهود باشد، حتی اگر غیرعمدی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید