ما نیازی به شکار جادوگر بر سر دخالت خارجی نداریم. ما فقط به چند بزرگسال در اتاق نیاز داریم
ما به دلیل نبود رهبری سیاسی به این نقطه رسیده ایم. متأسفانه فقط رهبری سیاسی می تواند راه را به ما نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید