قضات در میسوری و کانزاس به طور موقت بخشی از طرح کاهش بدهی دانشجویان رئیس جمهور بایدن را متوقف می کنند.


وضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید