در چهار سواحل عمومی تورنتو از آب دور بمانید
در اینجا آخرین گزارش کیفیت آب ساحل از بهداشت عمومی تورنتو در تاریخ 25 ژوئن در ساعت 8 صبح است

دیدگاهتان را بنویسید