مرکز علمی آخرین قربانی سیاست بی توجهی داگ فورد است
هیئت تحریریه استار می نویسد که مورد مرکز علمی را تنها می توان نماد رویکرد فورد به زیرساخت ها دانست: او اجازه می دهد فضاهای عمومی با ارزش تخریب شوند و سپس از آن برای توجیه پروژه های ساختمانی انتفاعی جدید استفاده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید