“ما با سخت دلی مواجه شده ایم”: گرسی باریک ناامید از عدم پیشرفت، از دولت ها به دلیل ناتوانی در پاکسازی آلودگی جیوه شکایت می کند.
این شکایت، کانادا و انتاریو را به نقض تعهدات معاهده خود با عدم ارائه ماهیگیری ایمن برای جمعیت متهم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید