دختر چهارم در قتل کنت لی اعتراف کرد
دختر 14 ساله آن زمان روز دوشنبه به قتل عمد اعتراف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید