انتاریو قول داد از مصرف کنندگان در برابر ادعاهای مالی غارتگرانه در خانه هایشان محافظت کند. سپس صاحبان خانه هایی مانند بارتون ها مورد شکایت قرار گرفتند
نماینده ای از Canadian Home Improvement Credit Corp. اظهار داشت که ادعاهای نقض هیچ ارتباطی با ممنوعیت پیشنهادی NOSI در انتاریو ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید